Algemeen

Leeswijzer

De programmabegroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting.

De beleidsbegroting is opgebouwd uit een programmaplan en de verplichte paragrafen.

In het programmaplan is het beleid in Voorschoten op hoofdlijnen opgenomen, met het geld , inclusief de toelichtingen, dat we daarvoor beschikbaar hebben. De paragrafen richten zich op de beheeraspecten zoals bedrijfsvoering, weerstandsvermogen, kapitaalgoederen, lokale heffingen, grondbeleid en de paragraaf bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen.

De financiële begroting gaat vooral in op de financiële positie van onze gemeente. Hierin is het totale financiële overzicht opgenomen. Dit bestaat uit de door de raad vastgestelde kaders, het algemene financiële beeld en het overzicht van de baten en lasten.

De opbouw van de beleidsbegroting en de financiële begroting lichten we hieronder toe.

Beleidsbegroting

Op grond van artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) bevat de beleidsbegroting:

 1. De te realiseren programma's;
 2. Een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;
 3. Een overzicht van de kosten van overhead;
 4. Het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting;
 5. Het bedrag voor onvoorzien.

In de programma’s is opgenomen welke maatschappelijke doelen we nastreven en per taakveld wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn en wat het belangrijkste resultaat is. Per taakveld is daarnaast een inhoudelijke toelichting opgesteld voor het begrotingsjaar en volgende jaren.
De beleidsindicatoren geven een indicatie van de gewenste maatschappelijke effecten. De totaalramingen per taakveld en programma en de cijfermatige vergelijking per taakveld is opgenomen aan het eind van het programma.

Naast het programmaplan bevat de beleidsbegroting de wettelijk verplichte paragrafen.
In de tabel hieronder staan deze vermeld.

Tabel Paragrafen

Paragraaf

Inhoud

1. Lokale heffingen

Ontwikkelingen op het gebied van de belastingen en heffingen .  
Per heffing geven wij aan wat het beleid is en op welke wijze het tarief tot stand is gekomen. Ook geven wij inzicht in de (geraamde) opbrengsten.

2. Weerstandsvermogen en
Risicobeheer

Financiële gezondheid van de gemeente
De paragraaf geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om financiële risico’s op te vangen.

3. Onderhoud kapitaalgoederen

Beleid ten aanzien van het beheer van kapitaalgoederen.
Dit zijn onder andere onderhoud en vervanging van openbaar groen, wegen, riolering, openbare verlichting, verkeerslichtinstallaties en -borden, watergangen (waarvoor de gemeente een onderhoudsverplichting heeft) en civiele kunstwerken.

4. Financiering

Ontwikkelingen en keuzes in het financieringsbeleid .

5. Bedrijfsvoering

De wijze waarop de gemeente met de bedrijfsvoeringstaken omgaat.

6. Verbonden partijen

Een overzicht van alle verbonden partijen.
Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente een financieel én een bestuurlijk belang heeft.

7. Grondbeleid

Visie van de gemeente op het grondbeleid.
Licht de wijze waarop het grondbeleid ten uitvoer wordt gebracht toe en de prognose van de resultaten van grondexploitaties, winstneming en verloop van reserves.

8. Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen

Een overzicht van de bezuinigingen in 2023-2026 die in de ramingen zijn verwerkt.
De bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen die in deze begroting opgenomen zijn, staan expliciet vermeld in deze paragraaf. Hierdoor kunnen deze onderwerpen goed worden gemonitord.


Financiële begroting

Naast de programma’s en de paragrafen uit de beleidsbegroting kent de programmabegroting een financiële begroting. Volgens de voorschriften uit de BBV moet daarin opgenomen worden:

 1. Het overzicht van baten en lasten en de toelichting;
 2. De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting;
 3. De bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld.

Bij het onderdeel financieel meerjarenbeeld 2023-2026 wordt een meerjarenoverzicht gepresenteerd van baten en lasten. In dit overzicht zijn de gevolgen van nieuw beleid en bezuinigingen integraal verwerkt. In de programmatoelichtingen zijn de concrete maatregelen toegelicht.   

Bijlagen
In de begroting zijn de volgende bijlagen opgenomen:

 • Bijlage 1    Nieuw beleid per programma
 • Bijlage 2   Reserves en voorzieningen
 • Bijlage 3   Investeringen
 • Bijlage 4   Subsidies
 • Bijlage 5   Baten en lasten per taakveld

Disclaimer: In het document worden de financiële tabellen automatisch gegenereerd, waardoor er afrondingsverschillen in cijfers kunnen voorkomen.

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2022 12:22:01 met de export van 10/21/2022 12:11:26