Financiële begroting

Uitgangspunten

De basis voor de begroting 2023 vormen de begroting 2022 en de financiële gevolgen uit de Voorjaarsnota 2022 die doorwerken in het meerjarenbeeld. Daarnaast zijn enkele algemene uitgangspunten toegepast. Deze zijn opgenomen in de hieronder gepresenteerde tabel.

Tabel Algemene uitgangspunten

Onderwerp

Begroting 2023

Begroting 2022

Salarissen
De huidige cao loopt tot 1 januari 2023. De cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao vanaf 2023 zijn nog niet afgerond. Bij de kadernota is deze op basis van de gemiddelde loonontwikkeling van de afgelopen jaren geschat op 2,4% met ingang van 2023. Bij de begroting 2023 is deze conform de laatste ontwikkelingen bijgesteld naar 6,0 %.

6,0%

3,9%

Leveringen derden
Het indexpercentage voor prijsstijgingen is gebaseerd  op het niveau van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) uit het Centraal Economisch Plan 2022 van het CPB. Voor 2022 bedraagt deze 3,1%. We stellen voor de indexering in 2022 daar in te zetten waar knelpunten als gevolg van prijsstijging zich voordoen.

3,1%

1,4%

Beheer fysieke leefomgeving / openbare ruimte
Het indexpercentage voor prijsstijgingen voor het beheer van de fysieke leefomgeving / openbare ruimte is gebaseerd op de prijsontwikkelingen in de Grond-, Weg-, en Waterbouw (GWW).

15%

15%

Stelpost areaaluitbreiding
Vanwege de voorziene stijging van het aantal woningen wordt rekening gehouden met bijbehorende lasten, waaronder beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Woning-prognose  meicirculaire 2021

Woning-prognose meicirculaire 2021

Subsidies
Voor de gesubsidieerde instellingen gaan wij uit van het vastgestelde subsidieplan.

Conform subsidieplan

Conform subsidieplan

Verbonden partijen
Voor de verbonden partijen en deelnemingen gaan wij in de kadernota uit van de ingediende begrotingen. Wij gaan er overigens vanuit dat ook de verbonden partijen zich sterk maken voor verlaging van de bijdragen van de gemeente. Via de vertegenwoordigers in besturen zal dit standpunt met klem worden uitgedragen.

Ontwerp begroting GR 2023

Ontwerp begroting GR 2022

Belastingen
De aanpassing van de belastingen en rechten is gelijk aan het door het Centraal Economisch Planbureau geraamde inflatiepercentage. Het percentage geraamd in het Centraal Economisch Plan 2022 van het CPB bedraagt 3,1% (geharmoniseerde consumentenprijsindex).

3,1%

1,4%

Tarieven afvalstoffenheffing en rioolrechten
Bij de tarieven voor afval en riool is het uitgangspunt kostendekkende tarieven.

Kosten-dekkende tarieven

Kosten-dekkende tarieven

Rekenrente
Het werken met een vaste rekenrente is met ingang van 2017 volgens het nieuwe BBV niet meer toegestaan. De omslagrente voor 2023 bedraagt 0,5%, idem als 2022.

0,5%

0,5%

Algemene uitkering
De algemene uitkering ramen wij in de kadernota volgens de maartbrief en wordt in de begroting bijgesteld volgens de meicirculaire. Over de meicirculaire ontvangt u een aparte informatiebrief.

Maartbrief 2022

Meicirculaire 2021

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2022 12:22:01 met de export van 10/21/2022 12:11:26