Financiële begroting

Meerjarenbeeld 2023-2026

Structureel sluitende begroting tot en met 2025, 2026 omslagjaar

Het meerjarenbeeld start met de begrotingspositie zoals vermeld in de kadernota 2023. In de raadsvergadering van 30 juni is de raad geïnformeerd over de gevolgen van de door het Rijk uitgebrachte meicirculaire 2022. Na deze raadsvergadering hebben zich ook (financiële) ontwikkelingen voorgedaan die verwerkt zijn in deze begroting.  

Hieronder treft u het meerjarenbeeld aan van de begroting 2023 en een toelichting op de ontwikkelingen na de kadernota 2023. Het beeld voor de periode 2023-2025 is positief, maar vanaf 2026 wordt een structureel tekort verwacht.

Tabel Ontwikkelingen meerjarenbegroting

Ontwikkelingen meerjarenbegroting 2023-2026

( bedragen * € 1.000,-/ "-"= nadeel, "+"= voordeel)

Omschrijving/ Jaar

2023

2024

2025

2026

Concept Kadernota 2023

-205

762

574

-1353

Consequentie vervallen beslispunt 4 kadernota 

-

-1.300

-

-

A. Startsaldo begroting 2023 (kadernota 2023)

-205

-538

574

-1.353

1. Overige ontwikkelingen 

1.954

2.094

2.574

1.742

1a. Meicirculaire 2022

1.954

2.094

2.574

1.742

2. Wijzigingen na kadernota 

-1.263

43

-1.583

-910

2a. Bijraming jeugdgelden 100%

106

298

178

174

2b. Ontwikkelingen gemeentefonds

751

1.013

1.173

254

2c. Mutatie stelposten 

-987

-987

-987

-987

2d. Mutatie kapitaallasten

307

-21

240

242

2e. Verkeersmaatregelen

-80

-80

-80

-80

2f. Energielasten

-107

-107

-107

-107

2g. Kostendekkendheid afval & riool

242

278

397

425

2h. DVO Sociaal Domein

128

128

128

128

2i. DVO I&D

-123

-111

-111

-111

2j. Versterking Sociaal Domein

-91

-91

-91

-91

2k. Rente financiering

-25

-186

-268

-225

2l. Coalitieakkoord

-838

-245

-325

-245

2m. Reserve onderwijshuisvesting

-500

-1.000

-1.500

-

2n.  Vrijval incidentele huisvestingslasten Fortgensschool

-

1.300

-

-

2o. Kleine wijzigingen

-46

-145

-229

-286

B. Totaal ontwikkelingen 

691

2.137

991

832

Begrotingssaldo 2023-2026 (A + B)

486

1.599

1.565

-521

w.v. Incidenteel 

-500

-1.000

-1.500

-

w.v. Structureel 

987

2.599

3.065

-521

De raadsbesluiten zijn verwerkt tot en met de raadsvergadering van 7 juli 2022. De in kaart gebrachte ontwikkelingen na de kadernota laten voor 2023 een positief begrotingssaldo zien van
€ 486.000.

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2022 12:22:01 met de export van 10/21/2022 12:11:26