Financiële begroting

Toelichting baten en lasten

Tabel Toelichting baten en lasten

Programma

Rekening

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2021

2022

2023

"-"= nadeel / "+"= voordeel

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

45.844

-14.772

31.072

50.460

-22.859

27.601

52.980

-19.846

33.134

P1 Veiligheid

384

-2.203

-1.819

340

-2.481

-2.141

218

-2.171

-1.953

P2 Verkeer en vervoer

574

-3.437

-2.863

448

-4.112

-3.664

150

-3.346

-3.196

P3 Economie

154

-431

-277

205

-597

-393

211

-554

-343

P4 Onderwijs

353

-2.009

-1.656

654

-2.281

-1.628

472

-2.406

-1.933

P5 Sport, cultuur en recreatie

594

-5.405

-4.811

1.183

-6.389

-5.206

1.033

-6.358

-5.325

P6 Sociaal Domein

6.945

-23.345

-16.400

6.711

-24.807

-18.097

5.473

-24.322

-18.849

P7 Volksgezondheid en milieu

7.106

-7.502

-395

7.857

-8.294

-437

8.075

-8.294

-219

P8 Wonen en bouwen

2.399

-3.560

-1.160

4.251

-5.491

-1.240

2.991

-4.435

-1.444

Saldo van baten en lasten

64.354

-62.663

1.691

72.108

-77.312

-5.204

71.604

-71.733

-128

Onttrekking aan reserves

6.572

-

-

9.191

-

-

1.135

-

-

Toevoeging aan reserves

-

-5.761

-

-

-4.265

-

-

-520

-

Mutaties reserves

-

-

812

-

-

4.926

-

-

615

Geraamde resultaat

70.926

-68.423

2.503

81.299

-81.578

-279

72.739

-72.253

486

Per saldo 2023 geeft na mutaties over de reserves een resultaat te zien van € 486.000.

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2022 12:22:01 met de export van 10/21/2022 12:11:26