Bijlagen

Nieuw beleid per programma

Nieuw beleid per programma

Tabel Nieuw beleid per programma
(Bedragen * € 1.000 / "-"= nadeel, "+"= voordeel)

Nieuw beleid

2023

2024

2025

2026

Programma 0 bestuur en ondersteuning

Businesscase gemeentewerf

        -100

Businesscase gemeentehuis

        -100

Burgerparticipatie

        -100

        -100

        -100

        -100

Bestuurskracht

          -80

          -80

Programma 1 Veiligheid

Programma 2 Verkeer en vervoer

Opstellen parkeernota

          -40

Verkeerskundige aanpassingen

          -50

          -50

          -50

          -50

Expertise verkeersbesluiten

          -20

          -20

          -20

          -20

Expertise verkeerskundige vraagstukken

          -10

          -10

          -10

          -10

Programma 3 Economie

Actualisatie visie Dobbewijk

          -25

Onderzoek opzet ondernemersfonds

          -25

Project British School

            -8

Programma 4 Onderwijs

Herijking IHP en visie IKC

          -50

Onderzoek Fortgensschool

          -75

Reserve onderwijshuisvesting

        -500

     -1.000

     -1.500

            -  

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Boomcompensatiefonds

          -10

Sim subsidie

            10

            10

            10

              2

Onderhoudslasten Bibliotheek Plus

          -49

          -49

Programma 6 Sociaal domein

Uitbreiding jongerenwerk

          -73

        -145

        -145

        -145

Opstellen beleidsplan sociaal domein

          -50

Opstellen subsidiebeleid

          -50

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Advies hydrologie en geotechniek

          -35

          -35

          -35

          -35

Opstellen groenvisie

          -50

Programma 8 Wonen en bouwen

Opstellen woonvisie

          -10

Organiseren woningvoorraad

            -8

Opstellen woonzorgvisie

          -50

Programma overstijgend

Nieuwe investeringen

          -23

          -23

          -23

Totaal

    -1.509

    -1.373

    -2.002

       -430

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2022 12:22:01 met de export van 10/21/2022 12:11:26