Programma's

Recapitulatie

Tabel Recapitulatie

Programma's

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

  P0 Bestuur en ondersteuning

574

-6.626

-6.051

574

-6.443

-5.869

574

-6.409

-5.835

574

-6.378

-5.803

  P1 Veiligheid

218

-2.171

-1.953

218

-2.171

-1.953

218

-2.157

-1.939

218

-2.157

-1.939

  P2 Verkeer en vervoer

150

-3.346

-3.196

150

-3.675

-3.525

150

-3.710

-3.560

150

-3.756

-3.606

  P3 Economie

42

-554

-511

42

-416

-373

42

-396

-353

42

-396

-353

  P4 Onderwijs

472

-2.406

-1.933

389

-2.198

-1.808

391

-2.198

-1.806

393

-2.197

-1.804

  P5 Sport, cultuur en recreatie

1.033

-6.358

-5.325

1.058

-6.320

-5.262

1.083

-6.621

-5.538

1.098

-6.622

-5.525

  P6 Sociaal Domein

5.473

-24.322

-18.849

5.473

-24.113

-18.640

5.562

-23.780

-18.218

5.565

-23.914

-18.349

  P7 Volksgezondheid en milieu

8.075

-8.294

-219

8.151

-8.259

-108

8.285

-8.367

-82

8.383

-8.444

-61

  P8 Wonen en bouwen

2.991

-4.435

-1.444

5.955

-7.363

-1.408

3.610

-5.012

-1.402

653

-2.032

-1.379

  Totaal programma's

19.030

-58.512

-39.482

22.011

-60.957

-38.946

19.917

-58.650

-38.733

17.076

-55.896

-38.820

Algemene dekkingsmiddelen

48.680

-926

47.754

50.046

-1.116

48.931

50.844

-1.196

49.648

47.415

-1.217

46.198

Overhead

3.895

-12.269

-8.375

3.640

-11.850

-8.210

3.640

-11.799

-8.159

3.640

-11.798

-8.158

Heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

-26

-26

0

-26

-26

0

-26

-26

0

-26

-26

Saldo van baten en lasten

71.604

-71.733

-128

75.697

-73.949

1.748

74.400

-71.670

2.730

68.131

-68.937

-806

Mutaties reserves

1.135

-520

615

871

-1.020

-149

355

-1.520

-1.165

306

-20

285

Geraamde resultaat

72.739

-72.253

486

76.568

-74.969

1.599

74.755

-73.190

1.565

68.436

-68.957

-521

Bedragen x €1.000

("-"= nadeel / "+"= voordeel)

* De Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 3.4), de overhead (taakveld 0.4), de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien) zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen. De bedragen van deze taakvelden behoren bij programma 0 en programma 3 en zijn in deze tabel anders dan in de overige tabellen in deze begroting in mindering gebracht op de bedragen in te tabelregel van programma 0 en programma 3.
Door reserves op te bouwen (doteren) en weer in te zetten (onttrekken) zorgt de gemeente dat middelen na goedkeuring door de raad, beschikbaar zijn voor het behalen van haar doelstellingen.

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2022 12:22:01 met de export van 10/21/2022 12:11:26