Bijlagen

Baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld

Jaarlijks wordt door het rijk het nieuwe Iv3 Informatievoorschrift gepubliceerd. Hierin staan o.a. voorschriften over welke baten en lasten op welke taakvelden moeten worden verantwoord. Met ingang van verslagjaar 2023 is er veel gewijzigd in deze voorschriften, voornamelijk binnen het sociaal domein. Daarnaast zijn er nog twee verschuivingen van de taakvelden 2.2 en 7.1 naar programma 6. Op de overige taakvelden van de begroting heeft de aanpassing van de voorschriften geen effect. Daarom zijn die ook niet in onderstaand overzicht opgenomen.
In verband met de late publicatie van de nieuwe indeling in relatie tot het werk aan de begroting, is de begroting hierop nog niet aangepast. Onderstaande tabel geeft de saldi per taakveld (exclusief reservemutaties) volgens zowel de oude als de nieuwe indeling weer. Bij de voorjaarsnota 2023 wordt de begroting gewijzigd conform de nieuwe voorschriften.

#

Naam taakveld in begroting

Naam taakveld volgens Iv3

Saldo Begroting

Saldo Iv3

2.2

Parkeren

Parkeren

                   89.127

          90.863

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Samenkracht en burgerparticipatie

             1.706.444

       747.314

6.2

Wijkteams

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

                 472.381

    2.528.341

6.3

Inkomensregelingen

Inkomensregelingen

             2.050.392

    2.112.315

6.4

Begeleide participatie

WSW en beschut werk

                 253.847

       253.847

6.5

Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie

                 829.100

       688.555

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

             1.095.486

       972.150

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-

             3.793.163

                   -  

6.71a

-

Hulp bij het huishouden (WMO)

                            -  

    1.917.478

6.71b

-

Begeleiding (WMO)

                            -  

    1.383.398

6.71c

-

Dagbesteding (WMO)

                            -  

       348.939

6.71d

-

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

                            -  

       241.398

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

             6.715.822

                   -  

6.72a

Jeugdhulp begeleiding

                            -  

       497.492

6.72b

Jeugdhulp behandeling

                            -  

       497.492

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

                            -  

       497.492

6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf overig

                            -  

    1.248.720

6.73a

Pleegzorg

                            -  

       497.492

6.73b

Gezinsgericht

                            -  

       497.492

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

                            -  

       658.492

6.74a

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

       740.492

6.74b

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

                            -  

       497.492

6.74c

Gesloten plaatsing

                            -  

       497.492

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-

                 472.515

                   -  

6.81a

-

Beschermd wonen (WMO)

                            -  

       133.807

6.81b

-

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

                            -  

       231.167

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

             1.459.871

                   -  

6.82a

Jeugdbescherming

                            -  

       653.192

6.82b

Jeugdreclassering

                            -  

       638.192

7.1

Volksgezondheid

Volksgezondheid

             1.881.501

    1.748.541

Begrotingssaldo excl. Reservemutaties

           20.819.649

 20.819.648

 

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2022 12:22:01 met de export van 10/21/2022 12:11:26