Paragrafen

Grondbeleid

Inleiding
Deze paragraaf beschrijft de visie van de gemeente op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen die in deze begroting zijn opgenomen, en de wijze waarop het grondbeleid ten uitvoer wordt gebracht. Ook de actuele ontwikkelingen komen aan bod.

De gemeente Voorschoten laat ruimte voor initiatieven vanuit de markt, maar indien een sterkere grondpositie onontbeerlijk is, voor een sterke regierol, zal zij gericht strategische (grond)aankopen doen. Faciliterend waar kan en actief grondbeleid waar nodig.

Grondbeleid
Het grondbeleid wordt uitgevoerd aan de hand van de Nota Grondbeleid.
De Nota Grondbeleid schetst de uitgangspunten van het te voeren grondbeleid van de gemeente Voorschoten. Het beschrijft onder andere de diverse grondbeleidsinstrumenten die de gemeente tot haar beschikking heeft en er worden concrete grondbeleidskeuzes gemaakt. Ook geeft het richtlijnen voor het “in de markt zetten” van in exploitatie te brengen gronden. De methoden van prijsbepaling voor de toekomstige functie van de te verkopen grond staan beschreven, met als doel een marktconforme prijs.
Dit alles heeft tot doel het voeren van een transparant en eenduidig grondbeleid.

Grondexploitaties
Uitgangspunt van de gemeente Voorschoten is dat het saldo van (individuele) grondexploitaties minimaal nul moet zijn. Opbrengsten en tekorten uit grondexploitaties komen ten gunste respectievelijk ten laste van de concernreserve. Naar verwachting is in 2023 één grondexploitatie (grex) actief: de Duivenvoordecorridor.

Planresultaat Grondexploitatie
De gemeentelijke grondexploitaties worden minimaal een keer per jaar geactualiseerd en wel ten tijde van de vaststelling van de jaarrekening.

De uitgangspunten bij de gehanteerde parameters staan in de eerstvolgende tabel.
Het te hanteren rentepercentage mag volgens van uitgangspunten in de BBV-regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) niet meer bedragen dan de werkelijke rente. De rente wordt per 1-1-2022 gesteld op 1,0% en wordt gehanteerd voor de resterende looptijd.
De disconteringsvoet bij grondexploitaties die sluiten op een negatief saldo dienen gelijk te worden gesteld aan het maximale meerjarige streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone. Derhalve is deze op 2,0% gesteld.

Gehanteerde parameters

2022 e.v.

Rente: Lasten & Baten

0,98%

Index: Opbrengstenstijging1

0,00%

Index: Kostenstijging2

1,50%

Disconteringsvoet

2,00%

1Alleen gebied Noortveer kent nog een opbrengstenstijging van 1,0%, de resterende opbrengsten zijn inmiddels contractueel vastgelegd.
2Op basis van de laatst vastgestelde grex. Gezien de aankomende financiële afhandeling van de onteigening en de conjuncturele onzekerheid als gevolg van schaarste op wereldniveau, en bijbehorende prijsstijgingen, zullen dan de cijfers en parameters worden herijkt op basis van dan beschikbare informatie en verwachtingen.

De tabel (hierna) laat het planresultaat zien in het jaar van afsluiten van de grondexploitatie. De
resultaten van de grondexploitaties wordt verwerkt na afsluiting van de grondexploitatie in de jaarcijfers van dat jaar. Voor negatieve planresultaten heeft dit geen effect op het jaarrekeningresultaat, omdat hiervoor al een (verlies)voorziening is getroffen.

Planresultaten Duivenvoordecorridor

          1-1-2022

2023

2024

31-12-2025

Op eindwaarde

 €     -649.000

Op contante waarde

     €     -600.000

Grondexploitatie Duivenvoorde Corridor (grex DVC)
De grex DVC is de enige nog lopende grex waarop actief grondbeleid wordt gevoerd. Jaarlijks wordt deze grex met bijbehorende risico’s geactualiseerd. Het verwachte verlies van de grex bedraagt per 2021 € 600.000 op saldo contante waarde d.d. 1-1-2022, waar voor een gelijk bedrag de verliesvoorziening DVC is gevormd. De risico’s die voor deze grex zijn voorzien, worden geïdentificeerd en gekwantificeerd, voor 2022 hebben deze een gewogen effect van
€ 1.314.000. Deze risicoreserve is verdisconteerd in de concernreserve. De verliesvoorziening wordt aangepast wanneer uit de jaarlijkse actualisatie van de grex wijzigingen naar voren komen. Deze wijzigingen worden verrekend met de concernreserve.

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2022 12:22:01 met de export van 10/21/2022 12:11:26