Financiële begroting

Mutaties reserves per programma

Mutaties reserves per programma

Begroting 2023

Begroting 2023

Begroting 2023

(bedragen x € 1.000)

Onttrekking

Toevoeging

Saldo mutaties

P0 Bestuur en ondersteuning

378

0

378

P2 Verkeer en vervoer

116

0

116

P3 Economie

0

0

0

P4 Onderwijs

0

-500

-500

P5 Sport, cultuur en recreatie

197

-20

177

P6 Sociaal Domein

387

0

387

P7 Volksgezondheid en milieu

0

0

0

P8 Wonen en bouwen

57

0

57

Totaal mutaties reserves

1.135

-520

615

Toelichting

Hieronder worden de reservemutaties per programma toegelicht.

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning (saldo mutaties € 378.000)
De onttrekking van € 378.000 betreft een onttrekking aan reserve Regionale investeringen ter dekking van de bijdrage aan het Regionaal Investerings-Fonds aan Holland Rijnland voor het project Rijnlandroute.

Programma 2 Verkeer en Vervoer (saldo mutaties € 116.000)
Het totale saldo wordt onttrokken aan de kapitaaldekkingsreserve ter dekking van kapitaallasten  van verschillende projecten, waaronder Leidseweg, Vlietweg Fase 2 en Knooppunt Voorschoten.

Programma 4 Onderwijs (saldo mutaties € 500.000)
In het kader van de toekomstige opgaven inzake onderwijshuisvesting en ter invulling van het door de raad aangenomen amendement 154, wordt een deel van het positieve begrotingssaldo 2023-2025 (€ 500.000) ingezet ter voeding van de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting.

Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie (saldo mutaties € 177.000)
Per saldo wordt er € 37.000 onttrokken aan de kapitaaldekkingsreserve ter dekking van de  kapitaallasten van verschillende sportvelden. Een bedrag van € 40.000 wordt onttrokken aan bestemmingsreserve Maatschappelijke agenda ter dekking voor de lasten van een sportcoördinator. Daarnaast wordt een bedrag van € 100.000 onttrokken aan bestemmingsreserve Exploitatiebijdrage zwembad.

Programma 6 Sociaal Domein (saldo mutaties € 387.000)
Een bedrag van € 362.000 wordt onttrokken aan bestemmingsreserve Sociaal Domein, waarvan € 30.000 voor herindicaties WMO en € 332.000 in het kader van incidentele capaciteitsuitbreiding bij afdeling Mens en Samenleving. Tevens is er een onttrekking van
€ 25.000 aan de kapitaaldekkingsreserve ter dekking van kapitaallasten van Buurthuis Vlietwijk.

Programma 8 Wonen en Bouwen (saldo mutaties € 57.000)
Het gehele bedrag is gerelateerd aan de grondexploitatie, waarvan € 7.000 onttrokken wordt aan de kapitaaldekkingsreserve ter dekking van kapitaallasten en € 50.000 wordt onttrokken aan de concernreserve ter dekking van een storting in de voorziening van de Duivenvoorde Corridor.

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2022 12:22:01 met de export van 10/21/2022 12:11:26