Financiële begroting

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Om te kunnen beoordelen of de begroting materieel in evenwicht is (structurele lasten worden door structurele baten afgedekt) moeten de incidentele baten en lasten inzichtelijk te worden gemaakt.

Onder de lasten en baten die in dit overzicht moeten worden opgenomen, vallen o.a.:

  • Bijzondere baten a.g.v. verkoop van gemeentelijke eigendommen
  • Incidentele bouwleges
  • Extra afschrijvingen t.l.v. de exploitatie
  • Extra dotaties aan voorzieningen o.a. voor onderhoud
  • Investeringen met maatschappelijk nut die ten laste van een reserve komen
  • Dotaties en onttrekkingen aan de concernreserve
  • Baten en lasten ten gevolge van incidenteel nieuw beleid
  • Voor- en nadelige afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren
  • Eenmalige subsidies
  • Herstel van schade aan gemeentelijke eigendommen

In de tabellen hierna treft u de incidentele baten en lasten die zijn opgenomen in de begroting 2023 en een berekening van het structureel begrotingsresultaat. In 2021 heeft commissie een notitie opgesteld ter verduidelijking van de structurele baten en lasten. In 2022 heeft hiertoe ook een gesprek plaatsgevonden met de toezichthouder. Bij de beoordeling worden de volgende drie criteria gehanteerd:
- Aard van de baten en lasten
- Looptijd van de baten en lasten
- Materiële omvang van de incidentele baten en lasten
Tevens is aangegeven als incidentele baten en lasten in relatie staan tot elkaar en per saldo in evenwicht zijn, dat deze niet worden meegenomen. Ter illustratie, de onttrekking van €378.000 aan de bestemmingsreserve regionale investeringen in 2023 en de gemeentelijke bijdrage aan het regionaal investeringsfonds (RIF-geleden) van € 378.000 vallen tegen elkaar weg.
Daarnaast is ook aangegeven dat eenmalige kosten niet per definitie incidenteel zijn. Ter illustratie, de kosten voor een pilot voor WMO zijn structureel. De kosten zijn mogelijk eenmalig, maar de aard wordt gezien als structureel gezien de wettelijke taak van de WMO.
In de begroting 2023 wordt de storting in de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting als incidenteel beoordeeld.

Tabel Incidentele baten en lasten

Programma/ Omschrijving 

    Lasten

    Baten

"+/+" is voordeel (bedragen * € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Programma 0 t/m 8

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal incidenteel 

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves 

Storting/Dekking Concernreserve

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting

-500

-1.000

-1.500

0

0

0

0

0

Totaal incidenteel 

-500

-1.000

-1.500

0

0

0

0

0

Saldo incidentele baten en lasten 

-500

-1.000

-1.500

0

0

0

0

0

 

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2022 12:22:01 met de export van 10/21/2022 12:11:26