Algemeen

Inleiding

Voorschoten in Verbinding Vooruit

We staan aan het begin van een nieuwe coalitieperiode. Dit is daarmee de eerste begroting van het nieuwe college en binnen het nieuwe coalitieakkoord gesloten tussen VVD, Voorschoten Lokaal en CDA. Vanuit het coalitieakkoord “Voorschoten in Verbinding Vooruit” is een eerste vertaling gemaakt van wat dit betekent voor de financiën en waaraan op korte termijn geld moet worden uitgegeven om aan het coalitieakkoord uitvoering te kunnen geven.

Het college vindt het belangrijk dat Voorschoten dicht bij de inwoner staat . Een open bestuurscultuur, een bestuur dat bereikbaar en transparant is, met een goede dienstverlening op alle gebieden. We focussen op het leveren van goede dienstverlening aan onze inwoners. We stimuleren inwoners met ons mee te denken.

Vanuit het coalitieakkoord zijn 3 pijlers van belang, deze krijgen ook hun doorvertaling in de begroting:

  1. Voorschoten blijft een heerlijk woondorp
    Ook in de toekomst blijft Voorschoten een heerlijk florerend woondorp, met betrokken inwoners, ondernemers en verenigingen. Een dorp met een groen karakter, voldoende voorzieningen, (preventieve) zorg en welzijn dichtbij en gezellige centra om onze boodschappen te doen of lokaal een baan te vinden.
  1. Voorschoten heeft meer betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen
    We zetten in op het ontwikkelen van meer betaalbare woningen, met name gericht op jongeren, jonge gezinnen en senioren. De focus ligt dus op jongeren/starters, die graag in Voorschoten blijven wonen. Maar ook bouwen voor senioren om zo actief doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Levensloop bestendig wonen/bouwen vraagt extra aandacht.
  1. Voorschoten is duurzaam en toekomstbestendig
    Om klimaatveranderingen het hoofd te bieden gaan we aan de slag met oplossingen op het gebied van klimaatadaptatie. Duurzaam bouwen is de standaard, we gaan onze rioleringen wijkgericht up-to-date brengen. Ook zorgen we ervoor dat onze inwoners droge voeten houden in de toekomst en gaan daarbij zorgvuldig om met onze omgeving.  

Bestuurlijke zelfstandigheid en regionale samenwerking als randvoorwaarde

Bovenstaande ambities kan de gemeente Voorschoten niet bereiken als solospeler. Bestuurlijke zelfstandigheid is weliswaar essentieel om grip te houden op eigen voorzieningen, echter zal op meerdere gebieden, zoals zorg en welzijn, klimaat, afval, verkeer, maar ook delen van de bedrijfsvoering, intensief samengewerkt worden in de (Leidse) regio. Een goede dienstverlening voor onze inwoners heeft prioriteit, zelfs als regionale samenwerking soms ten koste gaat van eigen beleidsruimte.

Voorschoten en haar voorzieningen

Voorschoten is een dorp met veel mooie voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg, sport, cultuur, winkelgebieden en prachtig groen. Zoals in het coalitieakkoord is opgenomen zullen wij ons er hard voor maken om deze voorzieningen te behouden. Uiteraard maken we hier wel steeds de afweging in relatie tot onze structurele inkomsten en uitgaven.

De gemeente Voorschoten wil dat inwoners een voldoende en stabiel inkomen hebben, zodat iedereen mee kan doen en vooruit kan komen. Door de toenemende complexiteit van onze samenleving, de uitzonderlijk hoge inflatie (onder andere als gevolg van de hoge energieprijzen) en de gevolgen daarvan op het besteedbaar inkomen is er extra inzet nodig om financiële problemen en armoede bij inwoners te voorkomen. De focus ligt hierbij op preventie en het nog eerder signaleren van (dreigende) financiële problemen van inwoners  zodat zij op tijd de juiste ondersteuning krijgen en schuldzorgen worden voorkomen. Hierbij is de inzet van onze maatschappelijke partners onmisbaar.

Realisme in relatie tot financiën – werken aan oplossingen
Voorschoten heeft de komende jaren ruimte in de financiën om nieuwe ambities ook op te pakken en waar te maken. In de komende periode zal bij besluitvorming over die ambities goed gekeken worden naar de effecten op de gemeentelijke financiën. Bij besluitvorming over de ambities die wij gaan verwezenlijken wordt goed gekeken naar de financiële kaders. Niet alleen voor Voorschoten, maar v oor gemeenten in het hele land is het momenteel een onzekere tijd. Begrotingen staan onder druk. Taken van het rijk worden overgedragen naar de gemeenten, soms met voldoende financiële middelen, maar soms ook met een opgelegde taakstelling. De stijgende kosten in de jeugdzorg en WMO hebben onze aandacht. Met corona achter de rug of beheersbaar, (alhoewel de cijfers nu weer stijgen), een oorlog in Oekraïne, is nog niet geheel duidelijk welke gevolgen dit heeft voor de gemeente en onze inwoners. Er bestaat onduidelijkheid over de ontwikkelingen van het gemeentefonds en daarmee de gemeentelijke financiële ruimte in brede zin, met name richting het jaar 2026 en verder. 

Voorschoten is momenteel financieel beter op orde dan 4 jaar geleden. Om dat ook in de toekomst te blijven, zullen wij de komende periode keuzes maken. Grote investeringen zijn geen vanzelfsprekendheid. Hier zal actief financiële ruimte voor worden gezocht. Bijvoorbeeld extra inkomsten of besparingen creëren door het afstoten van vastgoed. Uitgangspunt zal zijn, nieuw beleid wordt gerealiseerd door het schrappen van oud beleid en of door een efficiëntere inzet van de beschikbare middelen.
Zo blijven we bouwen aan een dorp waar het fijn wonen is en blijft, waar voorzieningen in stand worden gehouden en waar wordt voorgesorteerd op een zelfstandig, mooi, duurzaam, waardevol en toekomstbestendig dorp.

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2022 12:22:01 met de export van 10/21/2022 12:11:26