Financiële begroting

Toelichting meerjarenperspectief

Tabel Toelichting meerjarenperspectief

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2023

2024

2025

2026

( "-"= nadeel /"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

52.980

-19.846

33.134

54.092

-19.435

34.657

54.889

-19.430

35.459

51.460

-19.418

32.042

P1 Veiligheid

218

-2.171

-1.953

218

-2.171

-1.953

218

-2.157

-1.939

218

-2.157

-1.939

P2 Verkeer en vervoer

150

-3.346

-3.196

150

-3.675

-3.525

150

-3.710

-3.560

150

-3.756

-3.606

P3 Economie

211

-554

-343

211

-416

-205

211

-396

-185

211

-396

-185

P4 Onderwijs

472

-2.406

-1.933

389

-2.198

-1.808

391

-2.198

-1.806

393

-2.197

-1.804

P5 Sport, cultuur en recreatie

1.033

-6.358

-5.325

1.058

-6.320

-5.262

1.083

-6.621

-5.538

1.098

-6.622

-5.525

P6 Sociaal Domein

5.473

-24.322

-18.849

5.473

-24.113

-18.640

5.562

-23.780

-18.218

5.565

-23.914

-18.349

P7 Volksgezondheid en milieu

8.075

-8.294

-219

8.151

-8.259

-108

8.285

-8.367

-82

8.383

-8.444

-61

P8 Wonen en bouwen

2.991

-4.435

-1.444

5.955

-7.363

-1.408

3.610

-5.012

-1.402

653

-2.032

-1.379

Saldo van baten en lasten

71.604

-71.733

-128

75.697

-73.949

1.748

74.400

-71.670

2.730

68.131

-68.937

-806

Mutaties reserves

P0 Bestuur en ondersteuning

378

0

378

378

0

378

0

0

0

0

0

0

P2 Verkeer en vervoer

116

0

116

116

0

116

116

0

116

116

0

116

P3 Economie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P4 Onderwijs

0

-500

-500

0

-1.000

-1.000

0

-1.500

-1.500

0

0

0

P5 Sport, cultuur en recreatie

197

-20

177

157

-20

137

157

-20

137

157

-20

137

P6 Sociaal Domein

387

0

387

163

0

163

25

0

25

25

0

25

P7 Volksgezondheid en milieu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P8 Wonen en bouwen

57

0

57

57

0

57

57

0

57

7

0

7

Totaal mutaties reserves

1.135

-520

615

871

-1.020

-149

355

-1.520

-1.165

306

-20

285

Resultaat

72.739

-72.253

486

76.568

-74.969

1.599

74.755

-73.190

1.565

68.436

-68.957

-521

Per saldo laat de begroting meerjarig na mutaties over de reserves een resultaat zien van:

  • 2023: € 486.465
  • 2024: € 1.599.118   
  • 2025: € 1.564.761   
  • 2026: € 520.723 -/-

De hierboven genoemde resultaten zijn inclusief incidentele baten en lasten. Om de structurele sluitendheid van de (meerjaren)begroting te berekenen worden de resultaten geschoond voor de factor incidenteel. Hiervoor zijn eerst de incidentele baten en lasten inzichtelijk gemaakt. Zie hiervoor bijlage 'Incidentele baten en lasten.

Op basis van de onderstaande tabel wordt aangetoond dat de begroting 2023 en de meerjarenraming 2023-2026, conform uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht zijn, met uitzondering van de jaarschijf 2026. Dit houdt in dat de structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten.

Tabel Structureel begrotingsresultaat

Structureel begrotingsresultaat (bedragen * €1.000)

2023

2024

2025

2026

1. Saldo begroting 

486

1.599

1.565

-520

Waarvan incidentele storting in reserves

-500

-1.000

-1.500

Waarvan incidentele baten

Waarvan incidentele lasten

2. Saldo incidentele posten 

-500

-1.000

-1.500

0

3. Structureel resultaat 

986

2.599

3.065

-520

Voor een uitgebreide toelichting op de incidentele baten en lasten wordt verwezen naar de paragraaf "Incidentele baten en lasten".

Reservemutaties
In de begroting 2023 zijn de volgende reservemutaties opgenomen:
( + = onttrekking uit reserve; - = toevoeging aan reserve)

Tabel Reservemutaties

Progr.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

2023

2024

2025

2026

0

RIF-bijdrage

378

378

2

Vlietwijk fase 2 Openbare verlichting

15

15

15

15

2

Vlietwijk fase 2 Wegen

81

81

81

81

2

Knooppunt Voorschoten

15

15

15

15

2

Herinrichting Leidseweg Noord

5

5

5

5

4

Instellen reserve onderwijshuisvesting

-1.300

4

Res. onderwijshuisvesting tlv concernreserve

1.300

4

Voeding res.onderwijshuisvesting tlv resultaat

-500

-1.000

-1.500

5

Kunstgrasvelden  

-20

-20

-20

-20

5

Onderlaag kunstgrasveld MHC 

10

10

10

10

5

Toplaag kunstgrasveld V'97

37

37

37

37

5

Onderlaag kunstgrasveld V'97

4

4

4

4

5

Toplaag handbalveld HVV

6

6

6

6

5

Exploitatiebijdrage zwembad

100

100

100

100

5

Sportcoördinator

40

6

Incidentele capaciteitsuitbreiding M&L

332

138

6

Buurthuis Vlietwijk

26

26

26

26

6

Herindicaties WMO

30

8

GREX

7

7

7

7

8

Toevoeging Voorziening Duivenvoordecorridor 

49

49

49

Totaal

615

-149

-1.165

285

  

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2022 12:22:01 met de export van 10/21/2022 12:11:26