Bijlagen

Subsidies

Subsidies

In de begroting 2023 zijn de volgende bedragen opgenomen, waarvoor subsidies beschikt kunnen worden:
Tabel Subsidieoverzicht

Onderdeel subsidieplan 2020 t/m 2023

Budget

Subsidieplafond vastgesteld

Thema 1: welzijn

1.391.719

Ja

Thema 2: bibliotheekvoorziening

422.000

Nee

Thema 2: vluchtelingenwerk

27.002

Nee

Thema 2: lokale omroepactiviteiten

17.435

Nee

Thema 2: reddingswerk

1.221

Ja

Thema 2: preventie jeugdcriminaliteit

6.994

Ja

Thema 2: antidiscriminatievoorziening

18.460

Ja

Thema 3: cultuur, cultureel erfgoed, sport, scouting

93.419

Ja

Subsidieplafonds
Het college heeft voor het overgrote deel van de subsidies subsidieplafonds bepaald (onder voorbehoud van vaststelling van de bedragen in deze begroting) om de uitgaven juridisch te limiteren. De subsidiebudgetten waarvoor geen plafond is vastgesteld, worden bepaald op basis van wettelijke richtlijnen of worden anderszins beïnvloed van buitenaf. Hierbij moet – binnen de financiële kaders over de begroting – afgeweken kunnen worden van het hier opgenomen subsidiebudget. Voor wat betreft de verdeling van subsidies binnen de thema’s is bepaald dat verstrekking van subsidie plaatsvindt zoals verwoord in het subsidieplan 2021-2024, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Rapportage via de jaarrekening
De rapportage over de beschikte subsidies wordt opgenomen in de jaarrekening 2023.

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2022 12:22:01 met de export van 10/21/2022 12:11:26